Genom avkastning kan vi ge bidrag

Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sörmlands Sparbank grundades år 1832, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling.

Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag bidrar vi till att både människor, föreningar och företag, i Sörmland, kan växa! Sparbanksstiftelsen Sörmland verkar inom samma geografiska verksamhetsområde Sörmlands Sparbank gör, vilket omfattar följande kommuner i Sörmland: Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen och Vingåker. Det är också företrädesvis till projekt inom dessa kommuner som stiftelsen delar ut bidrag

Ändamål

Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i Sörmlands Sparbank eller annan bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Avkastningen från Stiftelsens förmögenhet ska gå till att främja sparsamhet främst samt verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. I Stiftelsen definieras detta som att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomi för individ, företag, organisation och samhälle. Detta bidrar till att stärka Bankens vision ”Vi gör det möjligt för människor och företag i Sörmland att växa.”

För att uppnå en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle behöver flera faktorer vara uppfyllda. Exempel på detta är ett brett föreningsliv, kulturutbud, utbildningsmöjligheter, boendemiljön, miljön för hållbara livskraftiga företag och möjligheter till integration i det svenska samhället. En ort som är attraktiv att bo på medför att det är lättare att rekrytera arbetskraft till ortens verksamheter och kan även attrahera besökare. Ambitionen är att bidra till aktiviteter och verksamheter som stärker regionens och enskilda orters attraktionskraft inom Bankens verksamhetsområde.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får Stiftelsen även främja undervisning och utbildning, miljö, vetenskaplig forskning, idrottslig, konstnärlig, kulturell och social verksamhet, integration, näringslivsutveckling eller därmed jämförlig verksamhet företrädesvis inom Bankens verksamhetsområde. Detta syfte ska tillgodoses genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen från Stiftelsens förmögenhet. Bidrag kan lämnas efter särskild ansökan eller till andra samarbeten eller projekt utanför sedvanligt ansökningsförfarande.

Förtroendevalda

Vad innebär det att Sparbanksstiftelsen Sörmland har förtroendevalda? Vilka är de förtroendevalda?

Sparbanksstiftelsen Sörmland har förtroendevalda som speglar Sörmlands Sparbanks kundbas och som delar sparbanksrörelsens värderingar. Deras främsta uppgift att utse styrelse och revisor till Sparbanksstiftelsen Sörmland samt besluta om vinst- eller förlustdisposition och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen.

Förtroendevalda utses av kommunfullmäktige i verksamhetsorterna, dessa kan i sin tur utse lika många som ej är politiska. Alla förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland är engagerade och aktiva ambassadörer. De är samhällsengagerade och fungerar också som rådgivande till stiftelsen. Deras erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av avgörande vikt för att stiftelsen skall kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på. Ett flertal av de förtroendevalda är dessutom engagerade i ett av stiftelsens fyra beslutsforum, som tar beslut på inkommande ansökningar om bidrag.

Sparbanksstiftelsen Sörmlands förtroendevalda Mandatperiod
Valda av Oxelösunds kommun:
Britta Bergström Oxelösund 2023-2027
Dag Bergentoft Oxelösund 2023-2027
Valda av Nyköpings kommun:
Marjo Gustafsson Nyköping 2023-2027
Gunilla Andersson Nyköping 2023-2027
Lars Gustavsson Jönåker 2023-2027
Jan Bonnier Nyköping 2023-2027
Hans-Olof Ebbesson Nyköping 2023-2027
Bo Österberg Nyköping 2023-2027
Eva Andersson Nyköping 2023-2027
Conny Jakobsson Nyköping 2023-2027
Jan-Åke Gunnarsson Nyköping 2023-2027
Valda av Katrineholms kommun:
Anneli Hedberg Katrineholm 2023-2027
Ewa Callhammar Katrineholm 2023-2027
Gunilla Magnusson Katrineholm 2023-2027
Tobias Stenström Katrineholm 2023-2027
Joakim Truedsson Katrineholm 2023-2027
Marian Loley Valla 2023-2027
Saud Porovic Katrineholm 2023-2027
Tommi Lycke Katrineholm 2023-2027
Christer Sundqvist Katrineholm 2023-2027
Valda av Flens kommun:
Monika Falk Flen 2023-2027
Anita Kullgren Flen 2023-2027
Valda av Vingåkers kommun:
Charlotte Prennfors Vingåker 2023-2027
Monica Granström Vingåker 2023-2027
Valda av huvudmännen: 
Daniel Danon Flen 2022-2024
Inga-Lill Staffansson Katrineholm 2022-2024
Jacqueline Hellsten Bettna 2022-2024
Johan Eriksson Katrineholm 2022-2024
Kjell Eriksson Oxelösund 2022-2024
Stefan Toll Malmköping 2022-2024
Tell Mellander Nyköping 2022-2024
Ulrika Munro Jack Nyköping 2022-2024
Ann Löwbeer Nyköping 2022-2025
Axel Wevel Vrena 2022-2025
Carina Lloyd Katrineholm 2022-2025
Catharina Fredriksson Oxelösund 2022-2025
Göran Lundquist Flen 2022-2025
Henrik Claesson Nyköping 2022-2025
Jerker Olsson Vingåker 2022-2025
Leif Enkvist Flen 2022-2025
Mathias Fernqvist Oxelösund 2022-2025
Annelie Olausson Vingåker 2022-2026
Annika Uddin Vingåker 2022-2026
Christer Gustafsson Nyköping 2022-2026
Claes Lundblad Malmköping 2022-2026
Jonas Nilsson Katrineholm 2022-2026
Maria Karlsson Nyköping 2022-2026
Marie-Louise Eneman Nyköping 2022-2026
Mikael Larsson Flen 2022-2026
Susanne Staf Katrineholm 2022-2026

 

Styrelsen

Detta är styrelsen för Sparbanksstiftelsen Sörmland

Liselott Hagberg, Ordförande Nyköping
Christer Eklind, Vice Ordförande Sala
Christine Edenborg Nyköping
Caxton Njuki Oxelösund
Henrik Molenius Köping
Sussie Stjernström Olsson Katrineholm
Per Granat Katrineholm

Vill du lära känna styrelsen? Klicka här! Vi har intervjuat ledamöterna och beskrivit ett urval av yrkeslivs- och styrelseerfarenheter.